အိမ္ ငွါးရန္ ရွာေဖြေနသူမ်ား

want to rent

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက်ခန်း | 100 သိန္း ႏွင့္ အထက္

want to rent

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက်ခန်း | 20 သိန္း ႏွင့္ အထက္

want to rent ens

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက်ခန်း | 5 သိန္း မွ 7 သိန္း အတြင္း

want to rent another flat

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက်ခန်း | 4 သိန္း မွ 6 သိန္း အတြင္း

want to rent flat

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက်ခန်း | 2.5 သိန္း မွ 3.5 သိန္း အတြင္း

want to rent

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက်ခန်း | 5 သိန္း မွ 7 သိန္း အတြင္း

want to rent ed

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက်ခန်း | 2 သိန္း မွ 3 သိန္း အတြင္း