အိမ္ၿခံေျမ မိတ္ဆက္

iopppp


<p><strong>asdfasf</strong> asdfasf</p>

ERC Condominium Project(Naing Group Co.,Ltd) ၏ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မႈပံုစံ ဗီဒီယို(အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ မိတ္ဆက္)


ERC Codominium ကို Naing Group Capital Co.,Ltd အဆင့္ၿမင့္ နည္းပညာေပါင္းမ်ားစြာၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ERC Codominium တြင္ စုစုေပါင္း(၁၆)ထပ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။၊ Car Parking ႏွင့္ Car Lifts မ်ား၊ Ground Floor ၊ Office Floor ၊Relax Area၊မ်ားအၿပင္ (၃)လႊာမွ(၁၄)လႊာထိ လူေနအိမ္ခန္းအၿဖစ္ တစ္လႊာတြင္ (၇)ခန္းနႈန္း ပါ၀င္...

Golden Link Condominium Project ၏ ဖြဲစည္း တည္ေဆာက္မႈပံုစံ ဗီဒီယို(အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ မိတ္ဆက္)


Golden Link Condominium ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ၿမိဳရြာနွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန၊ ထိုက္စင္ ကုမၸဏီ တို႔မွ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။လံုၿခံဳမႈအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ 5 Stars အဆင့္ရွိ Lobby system မ်ားထားရွိၿခင္း၊Lobby ပထမအဆင့္တြင္ ၂၄နာရီ...

68 Residence Showroom မွ ခင္းက်င္း ျပသထားေသာ အိမ္ခန္း ဖြဲ႔စည္းမွဳ႕ ပံုစံ ဗီဒီယို (အိမ္ၿခံေျမ မိတ္ဆက္)


68 Residence ၏ အခန္း တည္ေဆာက္မွဳ႕ ပံုစံကို မွန္ႏွစ္ထပ္ ပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ တံခါးေလာ႔ကို Smart Home ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၀င္၀င္ခ်င္း တဘက္ တြင္လည္း မီးဖိုေခ်ာင္ကို ျပင္ဆင္ထားျပီး၊ က်န္တဘက္ခန္းကို W/C အခန္း အျဖစ္...