ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 142,576 3,206
Cambodia 4,238 29
Indonesia 1,566,995 42,530
Malaysia 360,856 1,329
Thailand 32,625 97
Vietnam 2,693 35
Philippines 864,868 14,945
Singapore 60,653 30
Total (ASEAN) 3,035,504 62,201

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 31,917,279 575,819
India 13,525,364 170,209
Brazil 13,482,023 353,137
France 5,058,680 98,750
Russia 4,641,390 102,986
UK 4,369,775 127,087
Turkey 3,849,011 33,939
Italy 3,769,814 114,254
Spain 3,347,512 76,328
Germany 3,009,541 78,964
Total (Top 10 infected countries) 86,970,389 1,731,473

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 57,242 2,529
Albania 128,393 2,317
American Samoa 0 0
Algeria 118,516 3,130
Andorra 12,545 120
Angola 23,331 550
Anguilla 25 0
Antigua and Barbuda 1,197 30
Antarctica 0 0
Australia 29,402 909
Austria 577,007 9,687
Bahrain 156,462 557
Bangladesh 684,756 9,739
Benin 7,515 93
Belize 12,485 318
Argentina 2,532,562 57,779
Armenia 202,817 3,735
Bosnia and Herzegovina 181,927 7,298
Aruba 10,050 92
Azerbaijan 285,993 3,915
Bahamas 9,364 189
Brunei 219 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 336,038 2,354
Barbados 3,719 44
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 1,773 14
Belgium 922,487 23,428
Cameroon 61,731 919
Bhutan 918 1
Bolivia 281,570 12,442
Cambodia 4,238 29
CAR 5,491 74
Botswana 42,674 636
Chad 4,636 167
Bulgaria 371,993 14,418
Bouvet Island 0 0
Brazil 13,482,023 353,137
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 2,536,198 65,889
Canada 1,058,652 23,313
Burkina Faso 12,956 152
Burundi 3,154 6
Costa Rica 222,544 3,018
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 516 2
Cook Islands 0 0
China 90,410 4,636
Curaçao 11,180 63
Cyprus 51,035 272
Christmas Island 0 0
Chile 1,076,499 24,346
Dominican Republic 257,698 3,388
Comoros 3,789 146
Congo 10,084 137
DRC 28,542 745
Dominica 165 0
Equatorial Guinea 7,219 106
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 292,516 6,308
Cuba 86,531 459
Eritrea 3,447 10
Czechia 1,580,189 27,808
Denmark 237,792 2,441
Djibouti 9,876 96
Fiji 68 2
Faroe Islands 0 0
El Salvador 66,489 2,051
Egypt 210,489 12,445
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 18,652 141
Ecuador 346,817 17,293
Ghana 91,260 754
Estonia 114,174 1,028
Ethiopia 228,996 3,174
Germany 3,009,541 78,964
Falkland Islands 60 0
Finland 82,053 868
Grenada 155 1
France 5,058,680 98,750
Guadeloupe 12,140 174
Gabon 20,636 127
French Guiana 17,549 94
Guinea 20,949 134
Gambia 5,602 168
Guinea-Bissau 3,680 66
Honduras 195,525 4,770
Gibraltar 4,277 94
Georgia 288,396 3,877
Greece 295,480 8,885
Greenland 31 0
Vatican City 27 0
Guatemala 203,071 7,016
Indonesia 1,566,995 42,530
Guernsey 0 0
India 13,525,364 170,209
Guam 32 1
Isle of Man 1,574 29
Israel 835,933 6,296
Guyana 11,149 255
Hong Kong 11,582 207
Haiti 12,840 251
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 720,164 23,417
Iceland 6,258 29
Iran 2,070,141 64,490
Iraq 924,946 14,713
Ireland 240,945 4,785
Italy 3,769,814 114,254
Jamaica 42,500 672
Japan 503,403 9,382
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 107,608 1,986
Liechtenstein 2,753 56
Madagascar 28,063 500
Malta 29,614 402
Mayotte 19,643 167
Mongolia 15,014 22
Myanmar 142,576 3,206
New Caledonia 121 0
Niue 0 0
Jordan 665,735 7,773
S. Korea 109,559 1,768
Lebanon 496,846 6,661
Lithuania 226,173 3,687
Malawi 33,827 1,128
Marshall Islands 4 0
Kenya 145,670 2,348
Mexico 2,278,420 209,212
Kyrgyzstan 90,227 1,522
Montenegro 94,035 1,365
Kiribati 0 0
Liberia 2,042 85
Laos 51 0
Macao 49 0
Libya 167,825 2,823
Maldives 25,617 67
North Macedonia 141,844 4,228
Mauritania 18,012 450
Mali 11,705 405
Mauritius 1,192 12
Namibia 45,527 570
Pakistan 721,018 15,443
Moldova 241,217 5,388
New Zealand 2,574 26
Morocco 502,102 8,900
Norfolk Island 0 0
Nepal 280,028 3,040
Paraguay 233,745 4,749
Niger 5,072 188
Monaco 2,375 31
Mozambique 68,758 791
Netherlands 1,350,665 16,771
Norway 103,621 684
Nigeria 163,799 2,060
Portugal 827,494 16,916
Oman 171,549 1,776
Russia 4,641,390 102,986
Saint Lucia 4,347 64
San Marino 4,956 85
Palau 0 0
Seychelles 4,395 24
Peru 1,639,767 54,669
Slovenia 226,499 4,119
Puerto Rico 39 2
South Sudan 10,372 114
Rwanda 23,426 315
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 1,693 12
Taiwan 1,057 11
Sao Tome and Principe 2,266 35
Togo 12,006 116
Sierra Leone 4,005 79
Turkey 3,849,011 33,939
Solomon Islands 19 0
Ukraine 1,853,249 37,014
Spain 3,347,512 76,328
Uruguay 141,380 1,414
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 178 1
Tajikistan 13,308 90
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 84,922 634
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 37,273 1,538
Kazakhstan 269,519 3,221
Kuwait 247,094 1,407
Lesotho 10,707 315
Luxembourg 63,650 768
Malaysia 360,856 1,329
Martinique 9,028 57
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 20 1
Nauru 0 0
Nicaragua 6,727 179
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 358,377 6,159
Pitcairn 0 0
Réunion 17,508 123
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 39,431 1,078
Sint Maarten 2,185 27
South Africa 1,558,458 53,322
Sudan 30,111 2,063
Switzerland 617,543 10,453
Thailand 32,625 97
Trinidad and Tobago 8,404 146
Tuvalu 0 0
USA 31,917,279 575,819
Venezuela 173,786 1,759
Papua New Guinea 8,442 68
Poland 2,574,631 58,421
Romania 1,006,167 25,135
Saint Kitts and Nevis 44 0
Samoa 3 0
Serbia 642,208 5,735
Slovakia 371,062 10,565
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 9,278 179
Syria 20,226 1,378
Timor-Leste 947 1
Tunisia 271,861 9,293
Uganda 41,140 337
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 2,693 35
Palestine 268,132 2,860
Philippines 864,868 14,945
Qatar 190,025 333
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 24 0
Saudi Arabia 398,435 6,754
Singapore 60,653 30
Somalia 12,271 605
Sri Lanka 95,131 598
Sweden 857,401 13,621
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 2,357 17
UK 4,369,775 127,087
Vanuatu 3 0
Wallis and Futuna 432 5
Zambia 90,029 1,226
Western Sahara 10 1
Yemen 5,357 1,049
Total (World) 136,034,806 2,945,807

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။